Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Dim ond yn gyfreithlon yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch.
Byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch am ddau reswm: yn gyntaf er mwyn prosesu’r archeb ac yn ail er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.
Ni fyddwn yn anfon negeseuon e-bost atoch yn y dyfodol oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.
Byddwn yn rhoi cyfle i chi wrthod cael unrhyw negeseuon e-bost marchnata oddi wrthym ni neu oddi wrth fasnachwyr eraill yn y dyfodol. Mae’r math o wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch yn cynnwys:

- eich enw
- cyfeiriad
- rhif ffôn
- cyfeiriad e-bost

Ni fyddwn byth yn casglu gwybodaeth sensitif amdanoch heb gael caniatâd pendant gennych i wneud hynny. Bydd y wybodaeth yr ydym yn ei chadw yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch wirio’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch trwy anfon neges e-bost atom. Os byddwch yn gweld bod unrhyw beth yn anghywir, byddwn yn dileu’r wybodaeth honno neu’n ei chywiro ar unwaith. Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw yn cael ei chadw’n ddiogel yn unol â’n polisi diogelwch mewnol a’r gyfraith. Byddwn bob amser yn cael eich caniatâd ymlaen llaw os yw’n fwriad gennym drosglwyddo eich gwybodaeth i rywle sydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio technoleg i gofnodi patrymau ymddygiad y sawl sy’n ymweld â’n gwefan. Gall hynny gynnwys defnyddio cwci a gaiff ei storio ar eich porwr gwe. Fel rheol, mae modd addasu eich porwr gwe i atal hynny rhag digwydd. Oni bai eich bod yn addasu gosodiadau eich porwr gwe, gellir defnyddio’r wybodaeth a gaiff ei chasglu fel hyn i’ch adnabod. Dylech anfon neges e-bost atom os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynghylch preifatrwydd.

Ymwadiad

I’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, mae Delwyn Griffiths yn darparu’r wefan hon a’i chynnwys “fel y mae” ac nid yw’n cynnig unrhyw honiad na gwarant o unrhyw fath (yn wir, mae’n gwadu unrhyw honiad neu warant), boed yn ddatganedig neu ymhlyg, ynghylch y wefan hon neu’r wybodaeth, y cynnwys, y deunyddiau neu’r cynnyrch sydd arni gan gynnwys, ymhlith pethau eraill, warantau ynghylch marchnadwyedd ac addasrwydd at ddiben penodol.
At hynny, nid yw Delwyn Griffiths yn honni nac yn gwarantu bod y wybodaeth y gellir ei chyrchu drwy’r wefan hon yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfredol.
Gall gwybodaeth am bris ac argaeledd newid yn ddirybudd, ac eithrio fel y nodir yn benodol ar y wefan. I’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd Delwyn Griffiths nac unrhyw rai o’i gyfarwyddwyr, ei weithwyr neu’i gynrychiolwyr eraill neu unrhyw rai sy’n gysylltiedig ag ef yn atebol am unrhyw iawndal sy’n codi o ddefnyddio’r wefan hon neu’r wybodaeth, y cynnwys, y deunyddiau neu’r cynnyrch sydd arni, neu sy’n codi mewn cysylltiad â’r pethau hyn. Mae hwn yn gyfyngiad cynhwysfawr ar atebolrwydd, sy’n berthnasol i bob iawndal o unrhyw fath, gan gynnwys, ymhlith pethau eraill, iawndal ad-daliadol, iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, iawndal am golli data, incwm, neu elw, iawndal am golli eiddo neu am ddifrod i eiddo a hawliadau gan drydydd partïon. Er eglurder, nid yw Delwyn Griffiths yn cyfyngu ar ei atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol i’r graddau y mae hynny’n codi yn unig o ganlyniad i esgeulustod Delwyn Griffiths, ei gyfarwyddwyr, ei weithwyr neu’i gynrychiolwyr eraill neu unrhyw rai sy’n gysylltiedig ag ef.